čistírny odpadních vod

Čistírna odpadních vod je tvořena celoplastovou nádrží o síle materiálu 8mm. Uvnitř domovní čistírny odpadních vod jsou přepážky, které domácí čistírnu tvoří a rozdělují na jednotlivé technologické prostory. Efekt čištění je založen na využití technologie nízkozátěžové aktiva s aerobní stabilizací kalu. Součástí domácí čistírny odpadních vod je dmychadlo společně s provzdušňovacími elementy a rozvodem vzduchu. ČOV je zakryta celoplastovým odnímatelným krytem (standardně zelené barvy).

Jaké základní informace bych měl znát?

- vhodná velikost čistírny odpadních vod pro rodinný dům (pro 2-5 trvale žijících osob) je čistírna odpadních vod AT6
- pokud si nevíte rady se zprovozněním rádi vám čov zapojíme, není tedy nutné číst manipulační řád, ale nechat se proškolit přímo od servisního technika při zprovoznění čov
- čistírna odpadních vod je samonosná (pokládá se pouze na betonovou desku) stačí pouze obsyp zeminou. V případě, že je v místech spodní voda je nutné nám o tom říct :)
- vodu z čistírny je možná dále shromažďovat v plastové jímce a dále přečištěnou vodu použít na zavlažování
- čistírny odpadních vod jsou certifikované, na úřadech nebude problém

čistína odpadních vod pro 2-5OS

Funkce ČOV

Odpadní voda se nejdříve dostane do neprovzdušňované komory, kde dochází k biologickému odbourání dusíku a poté se vytvářejí podmínky pro biologické odbourávání fosforu, dále zde dochází k rozkladu tuhého znečištění a k mechanickému předčištění přitékajících odpadních vod.

Odpadní voda gravitačně vtéká do provzdušňovaného aktivačního prostoru (2) s nízkozatěžovanou aktivací, kde za přítomnosti kyslíku dochází k biologické degradaci organického znečištění a k nitrifikaci amoniakálního dusíku. Tlakový vzduch je vháněn do provzdušňovaného prostoru přes jemnobublinné aerační elementy. Vzduch do provzdušňovacího systému dodává membránový kompresor neboli dmychadlo s bočním kanálkem (vysokotlaký ventilátor), které jsou umístěny mimo biologický reaktor.

Pro zvýšení výkonu ČOV a z důvodu zabránění vyplavování aktivního kalu z ČOV je na odtokovém potrubí namontováno zařízení (4), které vytváří akumulační zónu s kapacitou odtoku 160 l/hod. Dalším stupněm čištění je separace (s jednoduchou a rušenou sedimentací) (3), kde dochází k oddělování vyčištěné vody od aktivovaného kalu, přičemž vyčištěná voda se vypouští do toku, do vsaku, nebo se recykluje a odsazený aktivovaný kal se vrací do systému přečerpáváním ze dna dosazovacího prostoru do neprovzdušňovaného resp. provzdušňovaného prostoru. 

Technické parametry

Osazení ČOV  

Čistírna odpadních vod se usazuje na železobetonovou desku. Při usazení do předem připravené jámy se čistírna odpadních vod napojí na přítokové a odtokové potrubí. Při instalaci vzduchu je nutné uložit přívod vzduchu do ochranného potrubí z PP nebo z PVC DN50 pod úroveň terénu. Toto potrubí slouží na provlečení připojovací hadice, která zabezpečuje vhánění vzduchu z dmychadla do ČOV – nesmí být delší jak 5m. Po osazení čistírny odpadních vod je nutné čistírnu postupně napouštět vodou a provést zasypání.

Doprava zdarma po celé České republice!

+420 721 321 757 (8,00-17,00)

info@spacek-plast.cz

Webové stránky vyrobila reklamní agentura Altrodesign.